Predstavitev podjetja

Pošlji prijatelju
Natisni
 

Glavni poudarki o podjetju in poslovanju
 
Sedež, pravna oblika in lastništvo
 
Družba DISS, distribucija računalniške opreme in trgovina d.o.o., je bila vpisana v sodni register pod številko registrskega vložka 1/30574/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Oddelek za gospodarsko sodstvo pod številko sklepa SRG 98/02423 z dne 18.5.1998.
Sklep o vpisu spremembe osnovnega kapitala Srg 2017/21010.

Višina osnovnega kapitala je 1.710.000,00 lastniška razmerja pa so  sledeča:

Družba v %
Marand Inženiring d.o.o. 44,00
PCX Invest d.o.o. 18,50
PAKTOR d.o.o. 18,50
Vieste d.o.o. 14,00
SRC d.o.o.   5,00
Skupaj 100

 
Kapitalske povezave
 
Družba DISS d.o.o. je 100% lastnik družbe Marmis d.o.o. Družba DISS je v letu 2009 ustanovila družbo VAD d.o.o., kjer je 100% lastnik. Kapital v višini 50.000 EUR je bil v celoti plačan.
V letu 2017 se izkazi družbe DISS d.o.o. uskupinjujejo z družbo Marmis d.o.o. in družbo VAD d.o.o.. Uskupinjene računovodske izkaze skupine DISS je mogoče dobiti na sedežu matične družbe, Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana.
 
Narava poslovanja in pomembnejše dejavnosti

Dejavnost družbe je določena z Družbeno pogodbo in je razvidna iz registracije družbe Srg 98/02423 z dne 18.05.1998.

Glavne dejavnosti družbe povzete po navedeni registraciji so:

  • Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
  • Svetovanje o računalniških napravah;
  • Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi.
 
Družba DISS je bila ustanovljena leta 1998, z namenom distribucije računalniške opreme v Sloveniji in z željo razširiti svojo dejavnost tudi na področje regije JV Evrope/Adriatic. Začeli smo z distribucijo izdelkov Compaq, dobri poslovni rezultati, izkušnje, pridobljena znanja in odlične poslovne povezave pa so tlakovale pot v širjenje prodajnega programa. Podjetje je dosegalo nadpovprečno rast na obstoječih prodajnih programih in presegalo rast panoge. Vztrajanje pri izrazito vertikalni strukturi podjetja se je z rastjo posameznih programov izkazalo kot ključni element rasti. Bistvo uspešnega dela ostaja dobro načrtovanje na vseh področjih, predvidevanje strategij principalov, upoštevanje tržnih trendov in primernih načinov prodaje našim poslovnim partnerjem. Uspeh podjetja Diss gre pripisati tudi intenzivnemu vlaganju v izboljšavo lastnih poslovnih procesov z uporabo najsodobnejših informacijskih tehnologij in v primerne poslovne prostore. Podjetje je tako z namenom razširitve poslovanja investiralo v nakup poslovnih prostorov v industrijski coni na obrobju Ljubljane, kjer se nahaja eden največjih skladiščnih kompleksov v tej panogi.

 
V podjetju Diss smo predani distribuciji računalniške strojne, programske in omrežne opreme. Smo strateško usmerjeno podjetje, povsem osredotočeni na svojo osnovno dejavnost. Pri svojem delu spodbujamo poslovno odličnost, z zanesljivo in strokovno prodajno ekipo, vrhunsko logistiko, s spremljanjem trendov na svetovnem in lokalnem trgu pa smo si pridobili zaupanje tako principalov kot naših poslovnih partnerjev. Danes Diss-u zaupajo velikani informacijskih tehnologij, mnogi med njimi so vodilna svetovna podjetja v svojem segmentu. Prepričani smo, da smo lahko kos vsem izzivom in zahtevam na področju distribucije računalniške opreme, saj stalno sledimo razvoju informacijskih in komunikacijskih tehnologij in hkrati pridobivamo številna poslovna znanja. Ponosni smo na dosežke v preteklosti, še bolj pa motivirani z izzivi v prihodnosti. Organizacijski koncept podjetja, razdeljen na posamezne vertikale in znotraj tega na prodajne programe, se je izkazal za uspešnega. Diss tako vsa leta obstoja posluje stabilno ter ima danes preko šestdeset redno zaposlenih. Tudi v prihodnje bo ostal osredotočen na svojo osnovno dejavnost in tako stabilen poslovni sistem, ki bo s svojimi tržnimi prilagoditvami in usmeritvami zagotavljal lastnikom varno naložbo, zaposlenim zanesljiva delovna mesta, uporabnikom izdelkov pa nadpovprečno zadovoljitev lastnih potreb.
 
DISS poleg usmerjenosti v tradicionalne prodajne kanale veliko svoje pozornosti namenja tudi razvoju spletne trgovine, ki je v letu 2017 predstavljala približno dvajset odstotkov celotnih prihodkov družbe. Spletno trgovino in informacijsko komunikacijske povezave uspešno nadgrajujemo tudi v letu 2018.

Marmis je distributer IBMove programske opreme za srednje in velike sisteme, namenjene obvladovanju varnostnih in poslovnih procesov v podjetjih. Podjetje stalno vlaga v izobraževanje zaposlenih tako na tehničnem kot prodajnem področju, kar dokazuje tudi prejet najvišji IBMov partnerski naziv IBM Premium Business Partner. Marmis nudi tudi celovito tehnično podporo končnim strankam ter pomoč partnerjem pri implementacijah IBMovih rešitev za poslovanje na zahtevo, za upravljanje informacij, za boljše sodelovanje in komunikacijo med zaposlenimi, strankami in poslovnimi partnerji ter rešitev za boljše upravljanje IT infrastrukture in poslovnih procesov.
 
VAD je distributer IT opreme proizvajalca EMC, ki poleg distribucije kompleksnih informacijskih rešitev nudi dodano vrednost v celoviti podpori končnim strankam. Podjetje EMC je vodilni razvijalec in ponudnik informacijske infrastrukture in rešitev na področju optimizacije, varovanja, shranjevanja in dodajanja vrednosti informacijam. Napredne EMCjeve rešitve na področju diskovnih in arhivskih sistemov, dokumentnih sistemov ter RSA rešitve s področja varovanja, temeljijo na znanju, izkušnjah in celovitem poznavanju zahtev življenjskega cikla informacije. Te rešitve se dopolnjujejo z rešitvami za varnostno kopiranje in zaščito podatkov ter orodij za upravljanje in nadzor IT okolij.
 
Družba Diss ostaja eden izmed vodilnih slovenskih računalniških veletrgovcev, ki je svojo uspešno strategijo zasnovala na izključni usmeritvi v distribucijo, s poudarkom na aktivni prodaji s prilagodljivo prodajno ekipo, ki zna prisluhniti potrebam svojih partnerjev in potrebam trga. Podjetje ima ustrezno infrastrukturo in obvladuje logistiko.  DISS kot distributer išče vedno nove marketinške metode in prodajne kanale in je pri tem uspešen. Različna strategija principalov v nastopanju na svetovnem trgu je družbo usmerila v to, da poizkuša delovati skladno s svetovnimi trendi tudi na lokalnem trgu.

Diss-ova prednost so strateška zavezništva s svojimi kupci, ki so renomirana slovenska računalniška podjetja, pa tudi podjetja, ki obdelujejo tržne niše, bodisi klasične vertikalne, bodisi lokalno pogojene. Diss si je z načrtnim in dobrim delom ustvaril tudi cel niz lojalnih partnerjev, ki skupaj tvorijo resen segment na slovenskem računalniškem trgu. Razvoj novih partnerjev, ki prinašajo nove storitve in dodano vrednost za kupce je ena od strateških usmeritev podjetja. V ta namen organiziramo šolanja, srečanja in izobraževanja.
 
Diss sodeluje s partnerji različnih profilov od sistemskih integratorjev do velikih računalniških trgovcev. Pomembno je sodelovanje z največjimi računalniškimi sistemskimi integratorji, ki so tudi naši ključni kupci.
 
Principali, ki so nam izrazili zaupanje s tem, da smo postali distributer njihovih izdelkov, predstavljajo ključno moč, s pomočjo katere želimo povečevati razloge za nakup in krepiti zaupanje pri naših partnerjih. DISS že vrsto let uspešno sodeluje z močnimi svetovno uveljavljenimi podjetji na področju informacijsko komunikacijske tehnologije kot so  HPE in HP Inc, Microsoft, Lenovo, EMC, Dell, Sony, Canon, Asus, Acer in drugi. V letu 2017 so potekale aktivnosti z novimi dobavitelji, ki smo jih uspešno vključili v DISSov prodajni izbor. V prihodnjih letih bo še bolj pomembna naša prilagodljivost do principalov in posluh za potrebe trga. Integracija teh dveh aktivnosti bo bistveno vplivala na uspešnost podjetja.
 
 
  • Okoljevarstveno delovanje
V družbi se zavedamo vse večjih neugodnih pritiskov na okolje, ki se kažejo kot prekomerno izkoriščanje naravnih dobrin in virov. Zato se je družba vključila v okoljsko učinkovit sistem ravnanja z odpadno in električno elektronsko opremo.  Podjetje Diss je uvoznik elektronske opreme in je zato pristopilo v shemo ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo Trigana, ki ponuja vsem zavezancem po Pravilniku celostno storitev priprave Načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo in zagotavljanje njenega zbiranja in predelave. Načrt ravnanja predvideva način in obseg zbiranja EE opreme; njen prevzem od distributerjev, predvidene so zbiralnice in prevzemna mesta, vrsta in zmogljivost sredstev in opreme za zbiranje, razvrščanje in začasno skladiščenje. Podjetje DISS je vzpostavilo tehnologijo poročanja in pripravilo ustrezen tok dokumentov za spremljanje podatkov o uvoženih količinah EE opreme ter pripravlja ustrezno logistiko v zvezi s prevzemi odpadne EE opreme pri svojih večjih partnerjih. Podjetje Diss obvlada tudi  postopke povezane z izpolnitvijo zakonskih zahtev glede ravnanja z odpadno embalažo, kjer sodeluje z družbo Recikel.
 
  • Zaposleni
Konec poslovnega leta 2017 je imelo podjetje 61 zaposlenih, kar je dva zaposlena manj kot v preteklem letu, povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je bilo 60,17 kar je v primerjavi z 2016 manj za skoraj štiri zaposlene.

 
Struktura zaposlenih v družbi DISS po spolu:
 

 
  
Podjetje Diss gradi partnerski odnos s svojimi kupci, kar zahteva visoko stopnjo kompetentnosti zaposlenih. V ta namen izvaja permanentno izobraževanje s strokovnega področja in področja komunikacijskih spretnosti ter s področja vodenja, upravljanja in podjetniških znanj. V letu 2017 so se zaposleni udeleževali eksternega funkcionalnega izobraževanja, ki je namenjeno strokovnemu izpopolnjevanju za izvajanje posameznega področja dela in internih izobraževanj pri uvajanju novih organizacijskih ukrepov in predpisov. Družba Diss vzpodbuja zaposlene za študij ob delu in ga sofinancira. Analize izobraževanj kažejo, da dosegamo postavljene cilje. Znanje je temelj uresničevanja naše vizije, zato verjamemo vanj. Mnogi zaposleni so s študentskega dela prešli na redno zaposlitev, v stimulativnem delovnem okolju pa jih je veliko zaključilo visokošolski ali univerzitetni študij. Izobraževanje je strokovno in praktično naravnano, zaposleni novo pridobljeno znanje uporabljajo pri svojem delu in ga prenašajo na sodelavce. Zavedamo se, da naložbe v znanje pomenijo naložbo v prihodnost. Zadovoljstvo zaposlenih je eden od pomembnih kazalcev dobrega poslovanja, zato skrbimo za ugodno notranjo klimo in visoko stopnjo motiviranosti.

 
  • Družbena odgovornost
Temeljna usmeritev, preko katere podjetje izvaja družbeno odgovornost,  je strokovno in odgovorno izvajanje storitev na področju trgovanja z računalniško in programsko opremo. Podjetje vzgaja zaposlene, da mora vsak svoje delo, ki mu je zaupano, opravljati strokovno in odgovorno do sebe in svojih sodelavcev ter do strank, za katere opravljamo svoje poslovanje, za lastnike in seveda za družbo kot celoto. Družbena odgovornost se nedvomno kaže tudi v odnosu podjetja do zaposlenih in njihovih družin. V interesu podjetja je, da bodo zaposleni videli ne samo svoje preživetje, ampak dolgoročno vizijo razvoja, napredovanja, varnosti in stabilnosti. Družba prepoznava potrebe okolja in se nanje odziva v okviru svojih zmožnosti. Tako že vrsto let družbenim in lokalnim skupnostim nudi različne vrste pomoči, od finančne podpore projektom, posameznikom in skupinam, predvsem s področja kulture, športa zdravstva, izobraževanja. S finančno pomočjo in z računalniško opremo je podjetje pomagalo številnim ljudem s posebnimi potrebami. Pokroviteljska dejavnost je v zadnjem času usmerjena predvsem v osnovnošolsko mladino za zdrav načina življenja s športnim udejstvovanjem ter tudi v podporo medgeneracijskim projektom.  Podjetje  se zaveda, da s podporo različnim družbeno pomembnim akcijam, prispeva k boljši kakovosti življenja in posledično oblikuje tudi svojo podobo.
»V podjetju DISS verjamemo v delitev našega uspeha.«
 
  • Trajnostni razvoj

Uspešno poslovanje podjetja je povezano s kakovostno opravljenimi storitvami našim kupcem in po drugi strani z zadovoljitvijo zahtev lastnikov in zaposlenih ter z odgovornostjo do okolja. Naša vizija je ostati vodilni distributer celovitih računalniških rešitev, naš cilj je nenehno povečevati poslovno uspešnost in učinkovitost, partnerjem in končnim uporabnikom pa omogočiti najsodobnejše izdelke. Ker se zavedamo, kako pomembna in dinamična je panoga informacijskih ter komunikacijskih tehnologij, svoje znanje za ustrezno svetovanje našim partnerjem nenehno nadgrajujemo.

 
 
Copyright DISS d.o.o. 2010
Računalniška izvedba BuyITC d.o.o.