Predstavitev podjetja

Pošlji prijatelju
Natisni
 

Glavni poudarki o podjetju in poslovanju

Sedež, pravna oblika in lastništvo

Družba ALSO Technology Ljubljana, distribucija računalniške opreme in trgovina d.o.o.,
je bila vpisana v sodni register pod številko registrskega vložka 1/30574/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Oddelek za gospodarsko sodstvo pod številko sklepa SRG 98/02423
z dne 18.5.1998.
Sklep o vpisu spremembe osnovnega kapitala Srg 2017/21010.
Višina osnovnega kapitala je 1.710.000,00 lastniška razmerja pa so  sledeča,
Sklep o vpisu spremembe pri subjektu Srg 2018/46364 z dne 21.11.2018;

Lastnik družbe
ALSO HOLDING AG
MEIERHOFSTRASSE 5, 6032 EMMEN, ŠVICA
Identifikacijska številka: davčna številka – 61855634
Datum vstopa: 20.11.2018
 
Družba je vpisana v register družb kantona Luzern pod registrsko številko:
CH-150.3.001.209-9
Poslovni delež: 100%
Družba je dne 13.11.2019 spremenilo ime in se preimenovalo iz DISS d.o.o. v ALSO Technology Ljubljana, d.o.o.

Kapitalske povezave

ALSO HOLDING AG je 100% lastnik družbe ALSO Technology Ljubljana.
Družba ALSO Technology Ljubljana, je 100% lastnik družbe Marmis.
Družba ALSO Technology Ljubljana je v letu 2009 ustanovila družbo VAD, kjer je 100% lastnik. Kapital v višini 50.000 EUR je bil v celoti plačan.
V letu 2019 se izkazi družbe ALSO Technology Ljubljana uskupinjujejo z družbo Marmis in družbo VAD. Uskupinjene računovodske izkaze skupine  je mogoče dobiti na sedežu matične družbe, Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana.

 ALSO Technology Ljubljana je matična družba Skupine in zavezana k sestavitvi konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine. Skupina družb je gospodarska, ne pa tudi pravna enoti ter
ni samostojna nosilka pravic in dolžnosti. V skupinskih računovodskih izkazih je Skupina predstavljena kot bi šlo za eno samo družbo. Skupinski računovodski izkazi so sestavljeni na podlagi izvirnih računovodskih izkazov upoštevanih družb z ustreznimi uskupinjevalnimi popravki, ki pa niso predmet knjiženja v računovodskih razvidih upoštevanih družb.

Narava poslovanja in pomembnejše dejavnosti

Družba posluje v okviru dejavnosti, ki so opredeljene v aktu o ustanovitvi.
Glavne dejavnosti družbe povzete po navedeni registraciji so:
•        Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
•        Svetovanje o računalniških napravah;
•        Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi.

Organi družbe

Poslovodstvo predstavljata direktor družbe Janez Bregar in direktor družbe Dinko Borić, ki zastopata družbo v skladu z družbeno pogodbo.

ALSO Holding AG je obvladujoče podjetje, ki je 100% lastnik družbe ALSO Technology Ljubljana.
ALSO je veleprodajna skupina, ki distribuira izdelke v segmente informacijske tehnologije, telekomunikacije in potrošniško elektroniko (IKT). Je eno največjih evropskih distribucijskih in logističnih podjetij na trgu IKT, prisotno v 23 evropskih državah. Povezuje ponudnike in kupce na področju informacijske in komunikacijske tehnologije. V letu 2019 je skupina imela preko deset milijard prometa in zaposlenih več kot štiri tisoč sodelavcev. V portfelj skupine je vključeno več kot 660 blagovnih znamk z različnimi kategorijami izdelkov IKT strojne in programske opreme ter IT storitev, vključno z vodilnimi proizvajalci na svetovnem trgu. ALSO nudi svojim dobaviteljem dostop do širokega spektra kupcev, ki lahko uporabljajo nadaljnje storitve družbe iz sektorja logistike, financ, digitalnih storitev in tudi tradicionalne distribucijske storitve.
Osnovni cilj skupine ALSO je doseči trajnostno in donosno rast. ALSO svoje dejavnosti prilagaja trgom z dolgoročnim potencialom rasti. Zaradi dinamike IKT industrije se zaveda, da ni potrebno le nenehno optimizirati obstoječe funkcije in procese, temveč tudi vlagati v nove platforme. Za trajnostno donosno poslovanje na IKT trgu so nujno potrebne distribucijske pogodbe z vodilnimi proizvajalci / ponudniki IKT izdelkov. Zaradi visoke konkurence so marže nizke, stalne inovacije pa krepijo znižanje prodajnih cen izdelkov. Za distribucijo v IKT industriji sta zelo pomembna velika količina izdelkov in dobro delujoča mreža. Velikost podjetja in s tem obseg transakcij določata pogajalsko moč za prodajo in nabavo. Zato je dodana vrednost ALSO-a rezultat nakupa velikih vrednosti serije, poenostavitve logistike dostave in skrajšanje dobavnih rokov preprodajalcem.
Cene pri dobaviteljih se dogovarjajo tako na ravni skupine kot tudi na lokalni ravni, odvisno od posameznega izdelka / storitve, ki ga zahtevajo subjekti ALSO-a. Za pogodbe o kreditnih zavarovanjih ali drugih finančnih produktih, pa se običajno centralno pogaja ALSO Holding AG za celotno skupino, da bi dosegli bolj ugodne pogoje. Cene za kupce se dogovorijo na lokalnih trgih z lokalnimi distributerji. Ti subjekti delujejo neodvisno in določajo prodajne strategije in pozicioniranje na svojem prodajnem trgu samoodgovorno z uporabo različnih prodajnih in distribucijskih poti.  Lokalni distributerji prav tako sprejemajo odločitve o cenah, kjer sledijo splošnim načelom cen na trgu in matrikam cen za določene profile kupcev. Zaradi velike konkurence v tem sektorju so marže relativno nizke. Uspešnost subjekta je odvisna od notranje stroškovne učinkovitosti in od obsega prodaje.
Družba ALSO Technology Ljubljana je bila ustanovljena leta 1998, z namenom distribucije računalniške opreme v Sloveniji in z željo razširiti svojo dejavnost tudi na področje regije JV Evrope/Adriatic. Družba je svoje poslovanje zagnala z distribucijo izdelkov Compaq, dobri poslovni rezultati, izkušnje, pridobljena znanja in odlične poslovne povezave pa so tlakovale pot v širjenje prodajnega programa. Družba je dosegala nadpovprečno rast na obstoječih prodajnih programih in presegalo rast panoge. Vztrajanje pri izrazito vertikalni strukturi podjetja se je z rastjo posameznih programov izkazalo kot ključni element rasti. Bistvo uspešnega dela ostaja dobro načrtovanje na vseh podro��jih, predvidevanje strategij principalov, upoštevanje tržnih trendov in primernih načinov prodaje našim poslovnim partnerjem. Uspeh družbe ALSO Technology Ljubljana gre pripisati tudi intenzivnemu vlaganju v izboljšavo lastnih poslovnih procesov z uporabo najsodobnejših informacijskih tehnologij in v primerne poslovne prostore. Družba je tako z namenom razširitve poslovanja investiralo v nakup poslovnih prostorov v industrijski coni na obrobju Ljubljane, kjer se nahaja eden največjih skladiščnih kompleksov v tej panogi.
Družba ALSO Technology Ljubljana je predana distribuciji računalniške strojne, programske in omrežne opreme. Je strateško usmerjena in povsem osredotočena na svojo osnovno dejavnost. Družba ima zanesljivo in strokovno prodajno ekipo, vrhunsko logistiko, s spremljanjem trendov na svetovnem in lokalnem trgu pa si je pridobilo zaupanje tako principalov kot poslovnih partnerjev. Danes družbi zaupajo velikani informacijskih tehnologij, mnogi med njimi so vodilna svetovna podjetja v svojem segmentu. Družba stalno sledi razvoju informacijskih in komunikacijskih tehnologij in hkrati pridobiva številna poslovna znanja. Ponosno je na dosežke v preteklosti in še bolj pa motivirano z izzivi v prihodnosti. Organizacijski koncept podjetja je razdeljen na posamezne vertikale in znotraj tega na prodajne programe. Družba se organizacijsko preoblikuje in sledi konceptu novega lastnika. ALSO Technology Ljubljana posluje stabilno ter ima danes preko šestdeset redno zaposlenih. Tudi v prihodnje bo ostala osredotočena na svojo osnovno dejavnost in tako ostalo stabilen poslovni sistem, ki bo s svojimi tržnimi prilagoditvami in usmeritvami zagotavljal lastniku varno naložbo, zaposlenim zanesljiva delovna mesta, uporabnikom izdelkov pa nadpovprečno zadovoljitev lastnih potreb.
Marmis je distributer IBM programske opreme za srednje in velike sisteme, namenjene obvladovanju varnostnih in poslovnih procesov v podjetjih. Družba stalno vlaga v izobraževanje zaposlenih tako na tehničnem kot prodajnem področju, kar dokazuje tudi prejet najvišji IBM partnerski naziv IBM Premium Business Partner. Marmis nudi tudi celovito tehnično podporo končnim strankam ter pomoč partnerjem pri implementacijah IBM rešitev za poslovanje na zahtevo, za upravljanje informacij, za boljše sodelovanje in komunikacijo med zaposlenimi, strankami in poslovnimi partnerji ter rešitve za boljše upravljanje IT infrastrukture in poslovnih procesov.
VAD je distributer IT opreme proizvajalca EMC/Dell, ki poleg distribucije kompleksnih informacijskih rešitev nudi dodano vrednost v celoviti podpori končnim strankam. Podjetje EMC/Dell je vodilni razvijalec in ponudnik informacijske infrastrukture in rešitev na področju optimizacije, varovanja, shranjevanja in dodajanja vrednosti informacijam. Napredne rešitve na področju diskovnih in arhivskih sistemov, dokumentnih sistemov ter RSA rešitve s področja varovanja, temeljijo na znanju, izkušnjah in celovitem poznavanju zahtev življenjskega cikla informacije. Te rešitve se dopolnjujejo z rešitvami za varnostno kopiranje in zaščito podatkov ter orodij za upravljanje in nadzor IT okolij.
Skupina ALSO Technology Ljubljana ostaja ena izmed vodilnih slovenskih računalniških veletrgovcev, ki je svojo uspešno strategijo zasnovala na izključni usmeritvi v distribucijo, s poudarkom na aktivni prodaji s prilagodljivo prodajno ekipo, ki zna prisluhniti potrebam svojih partnerjev in potrebam trga. Podjetje ima ustrezno infrastrukturo in obvladuje logistiko.  Skupina kot distributer išče vedno nove marketinške metode in prodajne kanale in je pri tem uspešna. Različna strategija principalov v nastopanju na svetovnem trgu je skupino usmerila v to, da poizkuša delovati skladno s svetovnimi trendi tudi na lokalnem trgu.
Prednost skupine ALSO Technology Ljubljana so strateška zavezništva s svojimi kupci, ki so renomirana slovenska računalniška podjetja, pa tudi podjetja, ki obdelujejo tržne niše, bodisi klasične vertikalne, bodisi lokalno pogojene. Sodeluje s partnerji različnih profilov od sistemskih integratorjev do velikih računalniških trgovcev, ki so ključni kupci.
ALSO Technology Ljubljana si je z načrtnim in dobrim delom ustvarila tudi cel niz lojalnih partnerjev, ki skupaj tvorijo resen segment na slovenskem računalniškem trgu. Razvoj novih partnerjev, ki prinašajo nove storitve in dodano vrednost za kupce je ena od bistvenih usmeritev skupine. V ta namen so organizirana šolanja, srečanja in izobraževanja.
 

  • Okoljevarstveno delovanje
 

Skupina se zaveda vse večjih neugodnih pritiskov na okolje, ki se kažejo kot prekomerno izkoriščanje naravnih dobrin in virov. Zato se je vključila v okoljsko učinkovit sistem ravnanja z odpadno in električno elektronsko opremo.  Skupina ALSO Technology Ljubljana je uvoznik elektronske opreme in je zato pristopilo v shemo ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo Trigana, ki ponuja vsem zavezancem po Pravilniku celostno storitev priprave Načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo in zagotavljanje njenega zbiranja in predelave. Načrt ravnanja predvideva način in obseg zbiranja EE opreme; njen prevzem od distributerjev, predvidene so zbiralnice in prevzemna mesta, vrsta in zmogljivost sredstev in opreme za zbiranje, razvrščanje in začasno skladiščenje. Skupina ALSO Technology Ljubljana je vzpostavila tehnologijo poročanja in pripravila ustrezen tok dokumentov za spremljanje podatkov o uvoženih količinah EE opreme ter pripravlja ustrezno logistiko v zvezi s prevzemi odpadne EE opreme pri svojih večjih partnerjih. Skupina obvlada tudi postopke povezane z izpolnitvijo zakonskih zahtev glede ravnanja z odpadno embalažo, kjer sodeluje z družbo Recikel.
 

  • Zaposleni


Konec poslovnega leta 2019 je imela Skupina 72 zaposlenih, kar je 4 manj kot v preteklem letu. Povprečna starost zaposlenega delavca je bila 39 let

Struktura zaposlenih v skupini ALSO Technology Ljubljana po spolu:

Odstotek zaposlenih v primerjavi s preteklim letom se je nekoliko povečal v korist ženskega spola.

Skupina ALSO Technology Ljubljana gradi partnerski odnos s svojimi kupci, kar zahteva visoko stopnjo kompetentnosti zaposlenih. V ta namen izvaja permanentno izobraževanje s strokovnega področja in področja komunikacijskih spretnosti ter s področja vodenja, upravljanja in podjetniških znanj. V letu 2019 so se zaposleni udeleževali eksternega funkcionalnega izobraževanja, ki je namenjeno strokovnemu izpopolnjevanju za izvajanje posameznega področja dela in internih izobraževanj pri uvajanju novih organizacijskih ukrepov in predpisov. Izobraževanje je strokovno in praktično naravnano, zaposleni novo pridobljeno znanje uporabljajo pri svojem delu in ga prenašajo na sodelavce. Skupina se zaveda, da naložbe v znanje pomenijo naložbo v prihodnost. Zadovoljstvo zaposlenih je eden od pomembnih kazalcev dobrega poslovanja, zato Skupina ALSO Technology Ljubljana skrbi za ugodno notranjo klimo in visoko stopnjo motiviranosti.
 
  • Družbena odgovornost
 

Temeljna usmeritev, preko katere Skupina izvaja družbeno odgovornost,  je strokovno in odgovorno izvajanje storitev na področju trgovanja z računalniško in programsko opremo. Skupina ALSO Technology vzgaja zaposlene, da mora vsak svoje delo, ki mu je zaupano, opravljati strokovno in odgovorno do sebe in svojih sodelavcev ter do strank, za katere opravljajo svoje poslovanje, za lastnika in seveda za družbo kot celoto. Družbena odgovornost se nedvomno kaže tudi v odnosu podjetja do zaposlenih in njihovih družin. V interesu podjetja je, da bodo zaposleni videli ne samo svoje preživetje, ampak dolgoročno vizijo razvoja, napredovanja, varnosti in stabilnosti. Skupina prepoznava potrebe okolja in se nanje odziva v okviru svojih zmožnosti. Tako že vrsto let družbenim in lokalnim skupnostim nudi različne vrste pomoči, od finančne podpore projektom, posameznikom in skupinam, predvsem s področja kulture, športa, zdravstva in izobraževanja. S finančno pomočjo in z računalniško opremo je družba pomagala številnim ljudem s posebnimi potrebami. Pokroviteljska dejavnost je v zadnjem času usmerjena predvsem v osnovnošolsko mladino za zdrav načina življenja s športnim udejstvovanjem ter tudi v podporo medgeneracijskim projektom. Podjetje se zaveda, da s podporo različnim družbeno pomembnim akcijam, prispeva k boljši kakovosti življenja in posledično oblikuje tudi svojo podobo.
 

  • Trajnostni razvoj
 

Uspešno poslovanje Skupine je povezano s kakovostno opravljenimi storitvami svojim kupcem in po drugi strani z zadovoljitvijo zahtev lastnika in zaposlenih ter z odgovornostjo do okolja. Vizija podjetja je ostati vodilni distributer celovitih računalniških rešitev, cilj je nenehno povečevati poslovno uspešnost in učinkovitost, partnerjem in končnim uporabnikom pa omogočiti najsodobnejše izdelke. Skupina se zaveda, kako pomembna in dinamična je panoga informacijskih ter komunikacijskih tehnologij, zato svoje znanje za ustrezno svetovanje svojim partnerjem nenehno nadgrajuje.
 

  • Dogodki po poteku poslovnega leta


Po datumu bilance stanja ni bilo dogodkov, ki bi pomembno vplivali na leto 2019.
Skupina ne pričakuje vpliva na poslovanje v letu 2020 zaradi covida. 
 
 
Copyright ALSO Technology Ljubljana, d.o.o.