Predstavitev podjetja

Pošlji prijatelju
Natisni
 

Glavni poudarki o podjetju in poslovanju

Sedež, pravna oblika in lastništvo

Družba DISS, distribucija računalniške opreme in trgovina d.o.o., je bila vpisana v sodni register pod številko registrskega vložka 1/30574/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Oddelek za gospodarsko sodstvo pod številko sklepa SRG 98/02423 z dne 18.5.1998.
Sklep o vpisu spremembe osnovnega kapitala Srg 2017/21010.
Lastniška razmerja so  sledeča, Sklep o vpisu spremembe pri subjektu Srg 2018/46364 z dne 21.11.2018;
Nov družbenik (oziroma član in ustanovitelj):
ALSO HOLDING AG
MEIERHOFSTRASSE 5, 6032 EMMEN, ŠVICA
Identifikacijska številka: davčna številka – 61855634
Datum vstopa: 20.11.2018
Družba je vpisana v register družb kantona Luzern pod registrsko številko:
CH-150.3.001.209-9
Poslovni delež: 100%
 
Kapitalske povezave

Na 31.12.2018 so skupino sestavljale naslednje družbe:
ALSO HOLDING AG je 100% lastnik družbe DISS d.o.o.
Družba DISS d.o.o. kot matična družba, družba Marmis d.o.o., ki je v 100% lasti družbe DISS in družba VAD d.o.o., ki je v 100% lasti družbe DISS.
 
Narava poslovanja in pomembnejše dejavnosti

Družba posluje v okviru dejavnosti, ki so opredeljene v aktu o ustanovitvi.
Glavne dejavnosti družbe povzete po navedeni registraciji so:

  • Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
  • Svetovanje o računalniških napravah;
  • Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi.
 
Družba DISS je bila ustanovljena leta 1998, z namenom distribucije računalniške opreme v Sloveniji in z željo razširiti svojo dejavnost tudi na področje regije JV Evrope/Adriatic. Začeli smo z distribucijo izdelkov Compaq, dobri poslovni rezultati, izkušnje, pridobljena znanja in odlične poslovne povezave pa so tlakovale pot v širjenje prodajnega programa. Bistvo uspešnega dela ostaja dobro načrtovanje na vseh področjih, predvidevanje strategij principalov, upoštevanje tržnih trendov in primernih načinov prodaje našim partnerjem. Uspeh družbe Diss gre pripisati tudi intenzivnemu vlaganju v izboljšavo lastnih poslovnih procesov z uporabo najsodobnejših informacijskih tehnologij in v primerne poslovne prostore. Družba je tako z namenom razširitve poslovanja investiralo v nakup poslovnih prostorov v industrijski coni na obrobju Ljubljane, kjer se nahaja eden največjih skladiščnih kompleksov v tej panogi.

V družbi Diss smo predani distribuciji računalniške strojne, programske in omrežne opreme. Smo strateško usmerjeni in povsem osredotočeni na svojo osnovno dejavnost. Pri svojem delu spodbujamo poslovno odličnost, z zanesljivo in strokovno prodajno ekipo, vrhunsko logistiko, s spremljanjem trendov na svetovnem in lokalnem trgu pa smo si pridobili zaupanje tako principalov kot naših partnerjev. Danes skupini DISS zaupajo velikani informacijskih tehnologij, mnogi med njimi so vodilna svetovna podjetja v svojem segmentu. Prepričani smo, da smo lahko kos vsem izzivom in zahtevam na področju distribucije računalniške opreme, saj stalno sledimo razvoju informacijskih in komunikacijskih tehnologij in hkrati pridobivamo številna poslovna znanja. Ponosni smo na dosežke v preteklosti, še bolj pa motivirani z izzivi v prihodnosti. Organizacijski koncept družbe, razdeljen na posamezne vertikale in znotraj tega na prodajne programe, se je izkazal za uspešnega. Skupina tako vsa leta obstoja posluje stabilno ter ima danes več kot sedemdeset  redno zaposlenih. Tudi v prihodnje bo družba osredotočena na svojo osnovno dejavnost in tako ostala stabilni poslovni sistem, ki bo s svojimi tržnimi prilagoditvami in usmeritvami zagotavljal lastnikom varno naložbo, zaposlenim zanesljiva delovna mesta, uporabnikom izdelkov pa nadpovprečno zadovoljitev lastnih potreb.

Skupina poleg usmerjenosti v tradicionalne prodajne kanale veliko svoje pozornosti namenja tudi razvoju spletne trgovine, ki je v letu 2018 predstavljala približno dvajset odstotkov celotnih prihodkov družbe.

Marmis je distributer IBMove programske opreme za srednje in velike sisteme, namenjene obvladovanju varnostnih in poslovnih procesov v podjetjih. Podjetje stalno vlaga v izobraževanje zaposlenih tako na tehničnem kot prodajnem področju, kar dokazuje tudi prejet najvišji IBMov partnerski naziv IBM Premium Business Partner. Marmis nudi tudi celovito tehnično podporo končnim strankam ter pomoč partnerjem pri implementacijah IBMovih rešitev za poslovanje na zahtevo, za upravljanje informacij, za boljše sodelovanje in komunikacijo med zaposlenimi, strankami in poslovnimi partnerji ter rešitev za boljše upravljanje IT infrastrukture in poslovnih procesov.

VAD je distributer programske opreme proizvajalca Dell/EMC, ki poleg distribucije kompleksnih informacijskih rešitev nudi dodano vrednost v celoviti podpori končnim strankam. Podjetje Dell/EMC je vodilni razvijalec in ponudnik informacijske infrastrukture in rešitev na področju optimizacije, varovanja, shranjevanja in dodajanja vrednosti informacijam. Napredne EMCjeve rešitve na področju diskovnih in arhivskih sistemov, dokumentnih sistemov ter RSA rešitve s področja varovanja, temeljijo na znanju, izkušnjah in celovitem poznavanju zahtev življenjskega cikla informacije. Te rešitve se dopolnjujejo z rešitvami za varnostno kopiranje in zaščito podatkov ter orodij za upravljanje in nadzor IT okolij.

Skupina Diss ostaja eden izmed vodilnih slovenskih računalniških veletrgovcev, ki je svojo uspešno strategijo zasnovala na izključni usmeritvi v distribucijo, s poudarkom na aktivni prodaji s prilagodljivo prodajno ekipo, ki zna prisluhniti potrebam svojih partnerjev in potrebam trga. Družba ima ustrezno infrastrukturo in obvladuje logistiko. Skupina DISS kot distributer išče vedno nove prodajne metode in kanale in je pri tem uspešna. Različna strategija principalov v nastopanju na svetovnem trgu je družbo usmerila v to, da poizkuša delovati skladno s svetovnimi trendi tudi na lokalnem trgu.

Diss-ova prednost so strateška zavezništva s svojimi kupci, ki so renomirana slovenska računalniška podjetja, pa tudi podjetja, ki obdelujejo tržne niše, bodisi klasične vertikalne, bodisi lokalno pogojene. Skupina si je z načrtnim in dobrim delom ustvarila tudi cel niz lojalnih partnerjev, ki skupaj tvorijo resen segment na slovenskem računalniškem trgu. Razvoj novih partnerjev, ki prinašajo nove storitve in dodano vrednost za kupce je ena od strateških usmeritev družbe. V ta namen organiziramo šolanja, srečanja in izobraževanja.

Skupina Diss sodeluje s partnerji različnih profilov od sistemskih integratorjev do velikih računalniških trgovcev. Pomembno je sodelovanje z največjimi računalniškimi sistemskimi integratorji, ki so tudi naši ključni kupci.

Principali, ki so nam izrazili zaupanje s tem, da smo postali distributer njihovih izdelkov, predstavljajo ključno moč, s pomočjo katere želimo povečevati razloge za nakup in krepiti zaupanje pri naših partnerjih. DISS že vrsto let uspešno sodeluje s podjetji HPE in HP Inc,  Microsoft, Lenovo, DELL/EMC, Sony, ASUS, Canon, Acer ter drugi. V letu 2018 so potekale tudi aktivnosti z drugimi novimi dobavitelji, ki jih je družba uspešno vključila v prodajni izbor. V prihodnjih letih bo še bolj pomembna naša prilagodljivost do principalov in posluh za potrebe trga. Integracija teh dveh aktivnosti bo bistveno vplivala na rast in s tem na uspešnost družbe.
 
  • Okoljevarstveno delovanje


V skupini DISS se zavedamo vse večjih neugodnih pritiskov na okolje, ki se kažejo kot prekomerno izkoriščanje naravnih dobrin in virov ter z nenadzorovanim poseganjem v naravo. Zato se je družba vključila v okoljsko učinkovit sistem ravnanja z odpadno in električno elektronsko opremo.  Skupina Diss je uvoznik elektronske opreme in je zato pristopila v skupno shemo ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo Trigana, ki ponuja vsem zavezancem po Pravilniku celostno storitev priprave Načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo in zagotavljanje njenega zbiranja in predelave. Načrt ravnanja predvideva način in obseg zbiranja EE opreme; njen prevzem od distributerjev, predvidene so zbiralnice in prevzemna mesta, vrsta in zmogljivost sredstev in opreme za zbiranje, razvrščanje in začasno skladiščenje. Skupina DISS je vzpostavila tehnologijo poročanja in pripravila ustrezen tok dokumentov za spremljanje podatkov o uvoženih količinah EE opreme ter pripravlja ustrezno logistiko v zvezi s prevzemi odpadne EE opreme pri svojih večjih partnerjih. Skupina Diss obvlada tudi  postopke povezane z izpolnitvijo zakonskih zahtev glede ravnanja z odpadno embalažo, kjer sodeluje z družbo Recikel.

 

  • Zaposleni

Konec poslovnega leta 2018 je imela skupina 76 zaposlenih.
Struktura zaposlenih v skupini DISS po spolu:


  
Skupina Diss gradi partnerski odnos s svojimi kupci, kar zahteva visoko stopnjo kompetentnosti zaposlenih. V ta namen izvaja permanentno izobraževanje s strokovnega področja in področja komunikacijskih spretnosti ter s področja vodenja, upravljanja in podjetniških znanj. V letu 2018 so se zaposleni udeleževali eksternega funkcionalnega izobraževanja, ki je namenjeno strokovnemu izpopolnjevanju za izvajanje posameznega področja dela in internih izobraževanj pri uvajanju novih organizacijskih ukrepov in predpisov. Skupina Diss vzpodbuja zaposlene za študij ob delu in ga sofinancira. Analize izobraževanj kažejo, da dosegamo postavljene cilje. Znanje je temelj uresničevanja naše vizije, zato verjamemo vanj. Mnogi zaposleni so s študentskega dela prešli na redno zaposlitev, v stimulativnem delovnem okolju pa jih je veliko zaključilo visokošolski ali univerzitetni študij. Izobraževanje je strokovno in praktično naravnano, zaposleni novo pridobljeno znanje uporabljajo pri svojem delu in ga prenašajo na sodelavce. Zavedamo se, da naložbe v znanje pomenijo naložbo v prihodnost. Zadovoljstvo zaposlenih je eden od pomembnih kazalcev dobrega poslovanja, zato skrbimo za ugodno notranjo klimo in visoko stopnjo motiviranosti.
 
  • Družbena odgovornost


Temeljna usmeritev, preko katere skupina izvaja družbeno odgovornost,  je strokovno in odgovorno izvajanje storitev na področju trgovanja z računalniško in programsko opremo. Skupina vzgaja zaposlene, da mora vsak svoje delo, ki mu je zaupano, opravljati strokovno in odgovorno do sebe in svojih sodelavcev ter do strank, za katere opravljamo svoje poslovanje, za lastnike in seveda za družbo kot celoto. Družbena odgovornost se nedvomno kaže tudi v odnosu podjetja do zaposlenih in njihovih družin. V interesu podjetja je, da bodo zaposleni videli ne samo svoje preživetje, ampak dolgoročno vizijo razvoja, napredovanja, varnosti in stabilnosti. Družba prepoznava potrebe okolja in se nanje odziva v okviru svojih zmožnosti. Tako že vrsto let družbenim in lokalnim skupnostim nudi različne vrste pomoči, od finančne podpore projektom, posameznikom in skupinam, predvsem s področja kulture, športa zdravstva, izobraževanja. S finančno pomočjo in z računalniško opremo je podjetje pomagalo številnim ljudem s posebnimi potrebami. Pokroviteljska dejavnost je v zadnjem času usmerjena predvsem v osnovnošolsko mladino za zdrav načina življenja s športnim udejstvovanjem ter tudi  v podporo medgeneracijskim projektom.  Podjetje  se zaveda, da s podporo različnim družbeno pomembnim akcijam, prispeva k boljši kakovosti življenja in posledično oblikuje tudi svojo podobo.
 
»V DISSu verjamemo v delitev našega uspeha.«

 

  • Trajnostni razvoj


Uspešno poslovanje skupine je povezano s kakovostno opravljenimi storitvami našim kupcem in po drugi strani z zadovoljitvijo zahtev lastnikov in zaposlenih ter z odgovornostjo do okolja. Naša vizija je ostati vodilni distributer celovitih računalniških rešitev, naš cilj je nenehno povečevati poslovno uspešnost in učinkovitost, partnerjem in končnim uporabnikom pa omogočiti najsodobnejše izdelke. Ker se zavedamo, kako pomembna in dinamična je panoga informacijskih ter komunikacijskih tehnologij, svoje znanje za ustrezno svetovanje našim partnerjem nenehno nadgrajujemo.

 
 
Copyright ALSO Technology Ljubljana, d.o.o.