Prodajni rezultati

Pošlji prijatelju
Natisni
 
  enota doseženo 2019 doseženo 2018 Indeks  2019/2018
Prihodki od prodaje EUR 81.616.919 89.173.267 92
Poslovni izid iz poslovanja EUR 1.472.650 2.642.982 56
Čisti poslovni izid EUR 1.136.771 2.067.514 55
Kapital EUR 13.800.298 14.270.497 97
Bilančna vsota EUR 29.591.901 31.803.406 93
EBITDA EUR 1.747.111 2.767.667 63
Neto dolg/kapital   0,39 0,44 90
Neto dolg/EBITDA   3,10 2,26 137
donos na kapital (ROE)   8,10% 15,58% 52
Število zaposlenih na zadnji dan leta   74 76 97

V letu 2019 je Skupina ALSO Technology Ljubljana dosegla pričakovane rezultate, prilagodila se je okoliščinam trga. Na zdravih temeljih, ki jih je Skupina gradila vsa pretekla leta, je izkoristila priložnosti in ostala močnejša od svoje konkurence. Vendar pa se je slabšanje gospodarskega razpoloženja v državi odrazilo tudi na poslovanju Skupina v primerjavi s preteklim letom, kar je razvidno iz številk navedenih v računovodskem poročilu.
Skupina je še posebej veliko pozornosti posvečalo upravljanju s terjatvami, preverjanju bonitet svojih strank in načrtovanju finančnih tokov.
 
  • Gospodarska gibanja
Gospodarski zagon v Sloveniji je v 2019 plahnel hitreje od pričakovanj. Gospodarska rast je v celotnem letu 2019 bila le 2,4-odstotna, kar je manj od napovedi Umarja. Upad rasti je zaznati v skoraj vseh predelovalnih dejavnostih, ki so za Slovenijo najbolj pomembne (kovinska, električna, strojna industrija..), izjema je le farmacija. Najpomembnejši komponenti domačega trošenja sta končna potrošnja gospodinjstev in bruto investicije v osnovna sredstva. Državne in podjetniške investicije so se zmanjšale, prav tako je izostajala zasebna potrošnja. Te komponente so vplivale tudi na poslovanje družbe.
V evrskem območju, torej v širšem domačem gospodarskem okolju Slovenije, bo gospodarska rast zaradi posledic širjenja koronavirusa po napovedi mednarodnih institucij, v prihodnjih mesecih padla. Zaradi zmanjšanja mobilnosti in socialnega mreženja prebivalcev ter trganja reprodukcijskih verig, se lahko pričakuje bistveno poslabšanje gospodarskih dosežkov in postopna normalizacija rasti šele proti koncu leta. To se kaže ob ugodni predpostavki, da se administrativne omejitve ne bi povečale. Neugodnim posledicam ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa bodo posamezni gospodarski sektorji, predvsem turizem in transport, izpostavljeni bistveno bolj od povprečja. Podaljševanje teh ukrepov pa bo narodnogospodarsko škodo v celoti in dolgoročno povečalo.
Plačilna disciplina slovenskih podjetij se je v letu 2019 izboljšala. Večletni trend upadanja neporavnanih obveznosti se je nadaljeval. Število zamudnikov se je zmanjševalo. V letu 2020 je Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo z odložitvijo izvršnih postopkov zaenkrat zadržal težave podjetnikov z likvidnostnimi težavami. Kakšne bodo posledice ob dlje časa trajajoči krizi, je težko napovedati. Velika večina meni, da bo prišlo do poslabšanja plačilne discipline in podaljševanja plačilnih rokov.
 
  • Prodaja in trženje
Skupina se aktivno ukvarja s prodajo izdelkov in redno obiskuje ključne kupce. Prodaja sama je še vedno razdeljena na prodajne skupine, ki so odsev organiziranosti principalov. Trženje se ob različnih prodajnih aktivnostih podpira z marketinškimi akcijami, ki se prilagajajo potrebam trga in nivoju denarnih sredstev, ki so na voljo. Skupina se zaveda, da je treba biti nenehno aktiven, dinamičen, potrebno je spreminjati pristope in poskušati novosti. Digitalni marketing je možnost, ki odpira nove poti do kupcev, so pa pomembne njegove kakovostne vsebine in povezave, da pridobljene podatke uporabimo za izluščenje dobrih poslovnih odločitev.
 
  • Kupci in dobavitelji
Širjenje partnerske mreže, je pogoj za zdrav razvoj Skupina. Največ novih kupcev pridobi Skupina s povečanjem palete svoje ponudbe, veliko pozornost pa nenehno namenja že pridobljenim strankam. Ključ do uspeha je dolgoročno sodelovanje s kupci in dobavitelji. V zadnjih letih se je Skupina prilagajala načinu poslovanja svojih velikih dobaviteljev in skušalo poenostavili poslovanje s svojimi kupci. Tu je dodana vrednost vloge Skupina na trgu. S kupci in dobavitelji je potrebno deliti znanje in izkušnje ter tako ohranjati visoko kakovost poslovnih partnerskih odnosov. S Skupino rastejo partnerji in obratno, s skupnim razvojem se ustvarjajo konkurenčne prednosti, ki so pogoj za uspeh v čedalje zahtevnejših razmerah na trgu.
 
  • Komentar uspešnosti poslovanja
Poslovanje v poslovnem letu 2019 je bilo uspešno. Glavna zasluga za uspešnost so konkretno opredeljene cilje družbe, ki so razdeljeni po prodajnih vertikalah, in jasna usmeritev delovanja na trgu. Skupina je postavila dobro finančno informacijsko podporo,  nadzor in analitično spremljanje procesov poslovanja, ter uspešno finančno načrtovanje. Skupina je svojo uspešno strategijo zasnovala na usmeritvi v distribucijo, s poudarkom na aktivni prodaji, s prilagodljivo in strokovno prodajno ekipo, ki zna prisluhniti potrebam svojih partnerjev in potrebam lokalnih trgov, na katerih posluje. Različna strategija principalov v nastopanju na svetovnem trgu, je družbo usmerila v to, da deluje skladno s svetovnimi trendi tudi na lokalnem trgu, pri čemer s principali dnevno izmenjuje informacije o tekočem poslovanju, strategijah in taktikah. Skupina je dobro presojala ugodnosti pri uresničevanju poslovnih ciljev in pravočasno reagirala z ustreznimi akcijami
 
  • Raziskave in razvoj
Skupina ALSO Technology Ljubljana kljub ostri konkurenci na trgu ostaja eno izmed vodilnih distribucijskih informacijsko tehnoloških podjetij v Sloveniji. V zadnjem letu je začrtala in deloma ustvarila vizijo razvoja predvsem na visoko kakovostnih storitvah za trg. Vizija Skupine je ostati zelo kakovostno podjetje, ki se zna prilagoditi težki konkurenci in razmeram na trgu, ki zna  prisluhniti  željam naročnikov in spoštuje njihove potrebe in zahteve; te pa so čim hitrejši roki dobave blaga, kakovostna storitev in znanje ter strokovno svetovanje na vseh zahtevnostnih ravneh. Trajnostni razvoj je velika vrednota podjetja, zato je nenehna skrb za razvoj tako v osnovni dejavnosti, kakor tudi v obrobnih dejavnostih, stalno prisotna. Razvoj Skupine je usmerjen v spremljanje novih IT tehnologij, v iskanje novih tržišč in novih niš v obstoječih tržiščih, v razvijanje najsodobnejših metod upravljanja z družbo; v stalno posodabljanje opreme za skladiščenje in transport, v posodobitev lastnega informacijskega sistema ter v povezave z različnimi portali. Pri tem se spreminjajo in dopolnjujejo poslovni procesi, ki prinašajo izboljšave v smislu tudi hitreje in bolje opravljenih storitev, ter nadzora nad celotnim delovanjem. Skupina se usmerja tudi v dopolnilne razvojne programe, ki zagotavljajo zadovoljstvo kupcev in zadovoljstvo zaposlenih. Skupina ALSO Technology Ljubljana se bo še naprej prilagajala tržnim in tehnološkim zahtevam ter skrbela za človeški potencial; za dober in strokoven tehnični kader, ki je kos postavljenim nalogam. Zagotavljanje kakovostnega poslovanja in dobrih poslovnih odnosov so osnovne vrednote vsake družbe, ki želi uspešno obvladovati tržišče in na njem obstati.
 
  • Obvladovanje poslovnih in finančnih tveganj ter negotovosti
Tveganja so sestavni del poslovanja, dobro poznavanje in razumevanje le-teh pa omogoča, da se Skupina pravilno in pravočasno odzove v vse bolj dinamičnem gospodarskem okolju. Pomembno je, da so ključna tveganja, ki jim je družba izpostavljena, prepoznana, spremljana, ocenjena in obvladovana. Obvladovanje tveganj je skrb vsakega zaposlenega v družbi.
Najpomembnejša in najverjetnejša tveganja, ki jim je Skupina izpostavljena so finančna tveganja med katere sodi kreditno, obrestno in likvidnostno tveganje, manj pa valutno tveganje. Za nadzor oziroma upravljanje teh tveganj je potreben močan kontrolni sistem, ki ga družba tudi izvaja.
Velika skrb Skupine je usmerjena v zagotavljanje likvidnosti in plačilne sposobnosti. Načrtovanje potrebne plačilne sposobnosti, sprotno načrtovanje pritokov ter odtokov oziroma merjenje višine likvidnostnih sredstev ter glede na to ocenitev in najem dodatnih sredstev zmanjšuje finančno negotovost družbe. S tem se prepleta tudi skrb za doseganje čim boljših pogojev pri kreditorjih ter tveganje obrestne mere, ki se v največji meri pojavlja v zvezi s ceno kreditov.
 
Obrestno tveganje
Je vezano na nihanje vrednosti finančnega instrumenta zaradi spremembe tržnih obrestnih mer. Tveganje Skupina obvladuje s tem, da najema večinoma kratkoročna posojila, obrestne mere so vezane pretežno na EURIBOR. Ročnost kreditov je povezana z namenom črpanja.
 
Kreditno tveganje
V sklopu kreditnih tveganj je Skupina pozorna na plačilno sposobnost kupcev in s tem na stanje ter kvaliteto terjatev iz poslovanja. Skupina gradi na dobrih temeljih, ki jih postavila v preteklih letih, vse bolj pa se posveča tudi področju zavarovanj. Skupina je imela zavarovane terjatve pri zavarovalnici.
Kreditno tveganje je tveganje, po katerem obstaja možnost, da pogodbena  stranka, ne bo izpolnila obveznosti in bo družbi povzročila finančno izgubo. Skupina namenja posebno pozornost preverjanju bonitete poslovnih partnerjev. Poslovnim terjatvam namenja družba dnevno pozornost, izterjava pa je pomemben del aktivnosti, kjer sodelujejo finančna in prodajna služba. S pomočjo avtomatskega nadzora nad izpostavljenostjo do posameznega kupca je možno takojšnje ukrepanje. Na rednih tedenskih kreditnih odborih Skupina spremlja finančne aktivnosti kupca, sistematično spremlja terjatve po starosti in po kakovosti, določa pogoje za odobritev kreditnih limitov in plačilnih pogojev. Skupina povečuje tudi obseg instrumentov zavarovanja za odobritev prodaje. Pristop pri aktivnostih izterjave temelji na korektnem, spoštljivem in profesionalnem odnosu s stranko. Pomembno je in tega se družba dobro zaveda, da izterjava ni takšna, da bi zaostrila odnose s kupci, ampak nasprotno, skupaj z njimi poskuša poiskati rešitve za poplačilo terjatev.
 
Likvidnostno tveganje
Je tveganje, pri katerem se lahko zgodi, da bo Skupina naletela na težave pri zbiranju sredstev, potrebnih za izpolnitev finančnih obveznosti. Tveganje družba obvladuje z najemanjem predvsem kratkoročnih premostitvenih posojil. Kredite najema glede na likvidnostno situacijo in na ta način povečuje fleksibilnost poslovanja. Skupina je uspela pridobiti zadosten obseg sredstev za kratkoročno financiranje, ves čas je v aktivnih pogovorih z bankami za ohranjanje obstoječih kreditnih linij oziroma v pridobivanju kreditnih linij v okviru skupine ALSO. Skupina v poslovnem letu ni imela težav pri zagotavljanju plačilne sposobnosti in jih ne pričakuje niti v prihodnje.
 
Valutno tveganje
Je tista vrsta tveganja, ki je vezana na nihanje vrednosti finančnih instrumentov kot posledico spremembe deviznih tečajev. V zadnjem letu se kaže politika tujih principalov na evropskem trgu, da večinoma poslujejo v EUR valuti. Skupina tako ni izpostavljena valutnemu tveganju oziroma je to tveganje zelo nizko, saj je v celotnem poslovnem letu 2019 imela le zanemarljiv delež prometa v tujih valutah.
 
 
 
 
 
Copyright ALSO Technology Ljubljana, d.o.o.