Prodajni rezultati

Pošlji prijatelju
Natisni
 

Poudarki o poslovanju v letu 2017
 
V letu 2017 je podjetje doseglo odlične poslovne rezultate, skupaj preko 77 mio EUR prihodkov. Trendi v letu 2017 so bili predvsem usmeritev v oblačne storitve, ki so postale del novih projektov. Tradicionalne tehnologije se selijo tudi v oblak, pri tem pa je pomembno zagotoviti dosegljivost in varnost podatkov. Pojavljajo se nove možnosti in pristopi k digitalnemu marketingu, nova orodja in nove tehnologije. Izbira pravih marketinških prijemov ponuja nove priložnosti za uresničitev ciljev podjetja.
S konceptom poslovanja, ki ga podjetje že dolgoletno gradi in stalno nadgrajuje, smo se usmerjali v dobre poslovne odnose tako s principali kot s kupci. S podrobnim spremljanem svetovnega dogajanja na IKT trgih ter prilagodljivim obnašanjem na lokalnem trgu ter s pomočjo svojega znanja in dobre finančne pripravljenosti, smo pridobili nekaj prednosti pred konkurenco.  Poglobili smo sodelovanje s kupci s prodajnim argumentom dodane vrednosti, kot so pomoč pri financiranju in financiranju skladiščenja ter z boljšim planiranjem dobav blaga. K temu nudi podjetje tudi izvrstno logistiko tako dobaviteljem kot kupcem. Z izboljšano kontrolo nad zalogo, prodajo in prodajno nabavnimi indeksi, smo ohranili dober rezultat poslovanja, kar nam tudi za v prihodnje daje možnosti za povečanje naših tržnih deležev. Po devetnajstih letih delovanja podjetja tako lastništvo kot vodstvo in vodje ključnih programov, ostaja enako, tako da izkušenj v IKT panogi v podjetju DISS ne manjka.
 
Podjetje DISS je uspelo obvladovati finančne tokove ob težavah z likvidnostjo trga. S fleksibilnim financiranjem se je zadolženost spreminjala tudi za 55%, kar v končnem izkazu stanja sicer ni vidno.
 
Podjetje Diss svoje aktivnosti usmerja v strokovno usposabljanje zaposlenih, prav tako družba nadpovprečno vlaga tudi v šolanje svojih partnerjev. Nove prodajne metode in usmeritve pa prilagaja situaciji na trgu.
 
Diss se kot skupina podjetij usmerja predvsem v produktne linije, ki potrebujejo več pred prodajne podpore.
 
Diss je preko podjetja VAD v letu 2017 posloval zelo dobro. Del prodaje gre pripisati tudi prestrukturiranju podjetja EMC2, ki je postalo del korporacije Dell. Rezultati te združitve so pozitivni in že vidni.
 
Družba Marmis je poslovala dobro kljub pritiskom konkurence na trgu. Uspela je zadržati ključne stranke ter pridobiti celo nove in skupaj z njimi realizirala projekte.

Tabela: Prodaja podjetja DISS od leta 2007 do 2017 v mio EUR


Načrti
 
Podjetje se prilagaja splošnim razmeram na trgu. Veliko vlaga v nadgradnjo spletne trgovine b2b ter v druge IT komunikacijske povezave tako z dobavitelji kot kupci.  Investicije v znanje, IT podporo in s tem povezano elektronsko izmenjavo podatkov nas čakajo tudi v letu 2018. Gre za rešitve, ki omogočajo procesiranje nakupa in prodaje s pomočjo izmenjave strukturiranih dokumentov v elektronski obliki, ki predstavljajo prožno komunikacijsko tehnologijo, ki jo uporabljajo velike multinacionalke. Poleg izboljšanja eksterne komunikacije, podjetje v tem smislu posodablja tudi interne poslovne procese na vseh nivojih.
 
Ena strategija nadaljnje usmeritve podjetja je v segment produktov, ki poudarjajo komunikacijo in brezžično komunikacijo, drugi segment pa je programska oprema, ki je vedno bolj pomemben del IKT panoge. Novi prodajni segment je v kombinaciji programske in strojne opreme. To so novi izdelki, ki podpirajo računalništvo v oblaku, ki je v zadnjem obdobju postalo ne samo trend, ampak tudi realnost.
 
Stroški, ki direktno povečujejo prodajne aktivnosti in povpraševanje, ostajajo sorazmerni prodajnim dosežkom. Stroški financiranja se bodo prilagajali rasti ali padcu realizacije. Še vedno bo veliko dela vloženega v sprotno izterjavo, urejanju poslovnih odnosov s partnerji in povečanju obiskov pri partnerjih ter s tem pospeševanju prodaje.

 
Analiza poslovanja

V letu 2017 je družba DISS dosegla odlične rezultate, izjemno dobro se je prilagodila okoliščinam trga. Na zdravih temeljih, ki jih je družba gradila vsa pretekla leta, je izkoristila priložnosti in ostala močnejša od svoje konkurence. Kazalniki gospodarske klime so se dvignili in s tem se je nekoliko povečala tudi rast poslovanja. Podjetje je še posebej veliko pozornost posvečalo upravljanju s terjatvami, preverjanju bonitet svojih strank in načrtovanju finančnih tokov.
 
  • Gospodarska gibanja
Podjetje se sooča s povečano gospodarsko aktivnostjo, še vedno pa je prisotna slaba plačilna disciplina, nelikvidnost in stečaji podjetij. V zadnjem četrtletju se je krepila zasebna ter tudi javna potrošnja in je bilo sicer razpoloženje v gospodarstvu relativno visoko. Gospodarsko okrevanje je  prišlo na nivo, kjer bo potreben dodaten angažma pri iskanju novih poslovnih priložnosti v prodaji. 
 
  • Prodaja in trženje
Podjetje se aktivno ukvarja s prodajo izdelkov in redno obiskuje ključne kupce. Prodaja sama je še vedno razdeljena na prodajne skupine, ki so odsev organiziranosti principalov. Trženje se ob različnih prodajnih aktivnostih podpira z marketinškimi akcijami, ki se prilagajajo potrebam trga in nivoju denarnih sredstev, ki so na voljo. Podjetje se zaveda, da je treba biti nenehno aktiven, dinamičen, potrebno je spreminjati pristope in poskušati novosti. Digitalni marketing je možnost, ki odpira nove poti do kupcev, so pa pomembne njegove kakovostne vsebine in povezave, da pridobljene podatke uporabimo za izluščenje dobrih poslovnih odločitev.
 
  • Kupci in dobavitelji
Stalno povečevanje števila kupcev, torej širjenje partnerske mreže, je pogoj za zdrav razvoj podjetja. Največ novih kupcev pridobimo s povečanjem palete svoje ponudbe, veliko pozornost pa nenehno namenjamo že pridobljenim strankam. Ključ do uspeha je dolgoročno sodelovanje s kupci in dobavitelji. V zadnjih letih smo se prilagajali načinu poslovanja naših velikih dobaviteljev in po drugi strani poenostavili poslovanje z našimi kupci. Tu vidimo dodano vrednost naše vloge na trgu. S svojimi kupci in dobavitelji si delimo znanje in izkušnje ter tako ohranjamo visoko kakovost poslovnih partnerskih odnosov. S podjetjem rastejo partnerji in obratno, s skupnim razvojem ustvarjamo konkurenčne prednosti, ki so pogoj za uspeh v čedalje zahtevnejših razmerah na trgu.
 
  • Komentar uspešnosti poslovanja
Poslovanje v poslovnem letu 2017 je bilo uspešno. Glavna zasluga za uspešnost so konkretno opredeljeni cilji podjetja, ki so razdeljeni po prodajnih skupinah, in jasna usmeritev delovanja na trgu. Podjetje je postavilo dobro finančno informacijsko podporo,  nadzor in analitično spremljanje procesov poslovanja, ter uspešno finančno načrtovanje. Družba Diss je svojo uspešno strategijo zasnovala izključno na usmeritvi v distribucijo, s poudarkom na aktivni prodaji, s prilagodljivo in strokovno prodajno ekipo, ki zna prisluhniti potrebam svojih partnerjev in potrebam lokalnih trgov, na katerih posluje. Diss kot distributer išče vedno nove marketinške metode in prodajne kanale in je pri tem uspešen. Različna strategija principalov v nastopanju na svetovnem trgu, je Diss usmerila v to, da deluje skladno s svetovnimi trendi tudi na lokalnem trgu, pri čemer s principali dnevno izmenjuje informacije o tekočem poslovanju, strategijah in taktikah. Podjetje je dobro presojalo ugodnosti pri uresničevanju poslovnih ciljev in pravočasno reagiralo z ustreznimi akcijami.
 
  • Raziskave in razvoj
Družba Diss kljub ostri konkurenci na trgu ostaja eno izmed vodilnih distribucijskih informacijsko tehnoloških  podjetij v Sloveniji. V zadnjem letu je začrtala in deloma ustvarila vizijo razvoja predvsem na visoko kakovostnih storitvah za trg. Vizija Diss-a je ostati zelo kakovostno podjetje, ki se zna prilagoditi težki konkurenci in razmeram na trgu, ki zna  prisluhniti  željam naročnikov in spoštuje njihove potrebe in zahteve; te pa so čim hitrejši roki dobave blaga, kakovostna storitev in znanje ter strokovno svetovanje na vseh zahtevnostnih ravneh. Trajnostni razvoj je velika vrednota podjetja, zato je nenehna skrb za razvoj tako v osnovni dejavnosti, kakor tudi v obrobnih dejavnostih, stalno prisotna. Le delna opustitev tega dejavnika, bi lahko pomenila neenakost s konkurenco in zahtevami kupcev. Nenazadnje je funkcija razvoja tesno povezana z dobrim poslovanjem in zadovoljstvom lastnikov. Razvoj podjetja je usmerjen v spremljanje novih IT tehnologij, v iskanje novih tržišč in novih niš v obstoječih tržiščih, v razvijanje najsodobnejših metod upravljanja z družbo; v stalno posodabljanje opreme za skladiščenje in transport, v posodobitev lastnega informacijskega sistema ter v povezave z različnimi portali. Pri tem se spreminjajo in dopolnjujejo poslovni procesi, ki prinašajo izboljšave v smislu tudi hitreje in bolje opravljenih storitev, ter nadzora nad celotnim delovanjem. Družba se usmerja tudi v dopolnilne razvojne programe, ki zagotavljajo zadovoljstvo kupcev in zadovoljstvo zaposlenih. Družba Diss se bo še naprej prilagajala tržnim in tehnološkim zahtevam ter skrbela za človeški potencial; za dober in strokoven tehnični kader, ki je kos postavljenim nalogam. Zagotavljanje kakovostnega poslovanja in dobrih poslovnih odnosov so osnovne vrednote vsake družbe, ki želi uspešno obvladovati tržišče in na njem obstati.
 
  • Obvladovanje poslovnih in finančnih tveganj ter negotovosti

Gospodarska recesija in finančna kriza sta pustili močan vpliv na poslovanje podjetij in na upravljanje s poslovnimi tveganji. Velika skrb podjetja je usmerjena v zagotavljanje likvidnosti in plačilne sposobnosti. Načrtovanje potrebne plačilne sposobnosti, sprotno načrtovanje pritokov ter odtokov oziroma merjenje višine likvidnostnih sredstev ter glede na to ocenitev in najem dodatnih sredstev zmanjšuje finančno negotovost podjetja. S tem se prepleta tudi skrb za doseganje čim boljših pogojev pri kreditorjih ter tveganje obrestne mere, ki se v največji meri pojavlja v zvezi s ceno kreditov. Nastane pri nepredvidenih spremembah obrestne mere, kar negativno vpliva na poslovanje, saj viša stroške.
Med najpomembnejša tveganja pri poslovanju družbe DISS uvrščamo likvidnostno tveganje pri preoblikovanju poslovnih terjatev v denar, tržno in obrestno tveganje. Med tržnimi tveganji mislimo predvsem na spremembe gospodarskih razmer v panogah, s katerimi je družba povezana.
 
Valutno tveganje
Je tista vrsta tveganja, ki je vezana na nihanje vrednosti finančnih instrumentov kot posledico spremembe deviznih tečajev. V zadnjem letu se kaže politika tujih principalov na evropskem trgu, da večinoma poslujejo v EUR valuti. Družba DISS tako ni izpostavljena valutnemu tveganju oziroma je to tveganje zelo nizko, saj je v celotnem poslovnem letu 2017 imela le zanemarljiv delež prometa v tujih valutah.
 
Obrestno tveganje
Je vezano na nihanje vrednosti finančnega instrumenta zaradi spremembe tržnih obrestnih mer. Tveganje družba obvladuje s tem, da najema večinoma kratkoročna posojila, obrestne mere so vezane pretežno na EURIBOR. Ročnost kreditov je povezana z namenom črpanja.
 
Kreditno tveganje
Je tveganje, po katerem obstaja možnost, da pogodbena  stranka, ne bo izpolnila obveznosti in bo družbi povzročila finančno izgubo. Družba namenja posebno pozornost preverjanju bonitete poslovnih partnerjev in s tem zmanjšuje kreditno tveganje. Poslovnim terjatvam namenja družba dnevno pozornost, izterjava pa je pomemben del aktivnosti, kjer sodelujejo finančna in prodajna služba. S pomočjo avtomatskega nadzora nad izpostavljenostjo do posameznega kupca je možno takojšnje ukrepanje. Na rednih tedenskih kreditnih odborih družba spremlja finančne aktivnosti kupca, sistematično spremlja terjatve po starosti in po kakovosti, določa pogoje za odobritev kreditnih limitov in plačilnih pogojev. Družba povečuje tudi obseg instrumentov zavarovanja za odobritev prodaje kot so osebna poroštva, izvršnice in bančne garancije. Pristop družbe pri aktivnostih izterjave temelji na korektnem, spoštljivem in profesionalnem odnosu s stranko. Pomembno je in tega se podjetje dobro zaveda, da izterjava ni takšna, da bi zaostrila naše odnose s kupci, ampak nasprotno, skupaj z njimi poskušamo poiskati rešitve za poplačilo terjatev.
 
Likvidnostno tveganje
Je tveganje, pri katerem se lahko zgodi, da bo družba naletela na težave pri zbiranju sredstev, potrebnih za izpolnitev finančnih obveznosti. Tveganje družba obvladuje z najemanjem predvsem kratkoročnih premostitvenih posojil. Kredite najema glede na likvidnostno situacijo in na ta način povečuje fleksibilnost poslovanja. Finančna kriza na slovenskem trgu je povzročila, da je bančni sektor zdaj previdnejši pri financiranju podjetij in posameznikov. Kljub temu je družba uspela pridobiti zadosten obseg sredstev za kratkoročno financiranje. Družba je ves čas v aktivnih pogovorih z bankami za ohranjanje obstoječih kreditnih linij oziroma v pridobivanju kreditnih linij pri novih bankah. Družba v poslovnem letu ni imela težav pri zagotavljanju plačilne sposobnosti in jih ne pričakuje niti v prihodnje.

 

 
 
Copyright DISS d.o.o. 2010
Računalniška izvedba BuyITC d.o.o.