Poslovnik

Pošlji prijatelju
Natisni
 

Poslovnik predstavlja osnovne cilje in načela pri poslovanju družbe DISS. Vsebuje predstavitev operativnega načina dela v podjetju in utemeljuje sodelovanje s poslovnimi partnerji.

Poslovno sodelovanje s partnerji je osnovano na pogodbenem odnosu, ki spoštuje poslovno politiko podjetja.


Ljubljana,November 2016                                                       
Osnovni podatki o podjetju
Naziv podjetja: DISS distribucija računalniške opreme in trgovina d.o.o.
Naslov podjetja: Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Davčna številka: SI76294498
Matična številka: 1294300
Družba vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani Št. Reg. Vpisa: 1/30574/00
Osnovni kapital: 1.710.000 EUR
Poslovni računi: 

Banke: TRR
INTESA SANPAOLO d.d. SI56 1010 0005 2595 723
SBERBANK BANKA d.d. SI56 3000 0000 1825 867
SKB d.d. SI56 0310 0100 2867 289
UNICREDIT d.d. SI56 2900 0005 0095 507Predmet poslovanja

Prodaja računalnikov HP
Prodaja strežnikov HPE
Prodaja HP periferne opreme
Prodaja HP potrošnega materiala
Prodaja LENOVO računalniške opreme
Prodaja Samsung
               
Prodaja Sony
Prodaja Microsoft            
Prodaja mrežne opreme

Zyxel
Prodaja Kaspersky Lab
Prodaja ASUS
Prodaja Brother
Prodaja APC
Prodaja Canon
Prodaja VEEAM
Prodaja VMware
Prodaja Acer
Prodaja Emporia
 
Poslovnik družbe DISS 

Splošno 

Ta poslovnik ureja poslovanje družbe DISS d.o.o. (v nadaljevanju DISS) s partnerji. Sodelovanje DISS-a s partnerji temelji na načelu pogodbenega odnosa s partnerji.
DISS sodeluje s partnerji, ki ustrezajo pogojem za poslovno sodelovanje.
Poslovanje DISS-a s partnerji poteka na podlagi tega poslovnika. Dogovori, ki se razlikujejo od tega poslovnika morajo biti sklenjeni v pisni obliki.
 
Pogoji za poslovno sodelovanje
 
DISS želi sodelovati s partnerji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so registrirani za dejavnost prodaje računalniške opreme
  • imajo finančne zmožnosti za izvajanje pričakovanega obsega poslovanja,
  • imajo ustrezno usposobljeno prodajno in tehnično osebje,
  • imajo ustrezne prostore za prodajo in skladiščenje proizvodov,
  • so ustrezno komunikacijsko opremljeni, 
  • imajo ustrezno vizijo trženja prodajnega programa. 

 
Poslovno sodelovanje
 
Pred začetkom poslovnega sodelovanja DISS preveri partnerjevo izpolnjevanje pogojev iz točke 2. tega poslovnika. 
DISS s partnerjem, ki izpolnjuje s poslovnikom določene pogoje za poslovno sodelovanje, sklene Pogodbo o poslovnem sodelovanju. 
DISS in partner se v pogodbi dogovorita za pogoje poslovanja. 
Morebitne spremembe pogodbe o poslovnem sodelovanju se dogovorijo v pisni obliki. 
Partner bo elemente prodajnih programov tržil izključno po navedenih proizvodnih nazivih, upoštevaje blagovne znamke in določila avtorskega prava in prava intelektualne lastnine. Partner bo svojim strankam dajal informacije in dokumentacijo potrebno za uporabo elementov prodajnih programov.


Poslovna skrivnost 

Partner se obveže, da bo varoval poslovne skrivnosti, s katerimi se bo spoznal med poslovnim sodelovanjem z DISS-om. To določilo velja tudi po prenehanju poslovnega razmerja. 

Naročanje 

Na podlagi partnerjevega povpraševanja DISS pripravi ponudbo, s kateri določi naziv, opis, ceno in količino naročenih elementov prodajnih programov. V ponudbi DISS določi tudi plačilne pogoje in ostale okoliščine predmetne prodaje. 
Če ni drugače določeno, ponudba velja 1 (en) dan. Po izteku veljavnosti ponudbe, DISS ne jamči več za dobavljivost in cene blaga.
Naročila, ki potrjujejo DISS-ovo ponudbo se sprejemajo pisno, po pošti, preko elektronske pošte, faksa ali preko spletne trgovine B2B. Z uporabo elektronskih komunikacijskih poti stranki soglašata, da imajo tovrstna naročila značaj pisnega naročila.
Naročilo se mora sklicevati na DISS-ovo ponudbo ali nalog ali pa mora vsebovati podatke o vrsti in količini naročenih proizvodov, podatke o naročniku in podatke o načinu dobave.
Naročila so nepreklicna.
DISS potrdi prejem naročila z ustreznim dokumentom. Naročilo bo praviloma obdelano v roku enega delovnega dne. 

Obveščanje in komunikacija

Partnerji lahko komunicirajo z DISS-om preko kontaktov, ki so objavljeni na spletni strani DISS-a.
DISS partnerje informira preko telefona, pošte, elektronske pošte, preko spletnega sistema B2B ali preko spletne strani.
DISS pričakuje od partnerjev, da komunicirajo preko svojih uradnih elektronskih naslovov. V primeru nejasnosti si DISS pridržuje pravico, da zahteva pisno potrditev istovetnosti. 
 
Naročanje preko portala B2B
 
DISS spodbuja partnerje k naročanju preko spletnega sistema B2B.
Spletna stran B2B posreduje informacije o DISS-ovi ponudbi.
DISS pogodbenim partnerjem omogoči dostop do sistema B2B.
Partner DISS-u sporoči kontakt, ki v njegovem imenu uporablja B2B.
Partnerji morajo na ustrezen način hraniti gesla in jih pod nobenim pogojem ne smejo posredovati tretjim  osebam. V primeru odtujitve gesel si DISS pridržuje pravico do prekinitve poslovnega sodelovanja s partnerjem in povračila škode, ki je zaradi tega nastala. 

Odprema in prevzem blaga

Dobavni rok prične teči s potrditvijo naročila s strani DISS-a, vendar ne pred polno razjasnitvijo podrobnosti izvedbe dobave.
Dobavni roki so informativni in ne vključujejo nedelovnih dni.
DISS si pridržuje pravico, da za naročila, ki ne dosegajo določenega zneska, zaračuna  določene manipulativne stroške.
Pri dobavi blaga DISS izbere dostavno službo oziroma dobavi blago pod pogodbeno določenimi pogoji.
Partner potrdi prejem blaga s podpisom dobavnice ali drugega ustreznega dokumenta. S tem potrdi količino in vrsto prevzetega blaga.  Kasnejših reklamacij glede količine in vrste blaga ne upoštevamo.
V primeru osebnega prevzema blaga se mora partnerjev pooblaščeni prevzemnik identificirati in izkazati z ustreznim pooblastilom za prevzem.
Osebni prevzem poteka v skladišču DISS-a, znotraj delovnega časa, to je od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00. 
Če partner v dveh dneh ne prevzame pripravljenega blaga, si pridržujemo pravico, da stranki zaračunamo skladiščenje neprevzetega blaga.
Partner mora vse reklamacije v zvezi z dobavo in kvaliteto dobavljenega blaga sporočiti najkasneje naslednji dan po prejemu.
Reklamacije glede dobavljene opreme se morajo izvršiti skladno z veljavno zakonodajo (Obligacijski zakonik) in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.
Partnerji, ki plačujejo blago po ponudbi z avansom, lahko prevzamejo blago naslednji delovni dan po prejemu plačila.  
 
Plačilni pogoji
 
Če želi partner odlog plačila in kreditni limit, mora zaprositi za pogodbo o poslovnem sodelovanju, kjer se določijo prodajni pogoji. 
 
Kreditni limit odobri DISS na podlagi bonitete partnerja, dosedanjega poslovnega sodelovanja, plana za tekoče leto, velikosti ter pomembnosti naročila ter predloženih instrumentov zavarovanja plačila.
DISS v primeru odloženega plačila od kupca zahteva zavarovanje plačil z ustreznim instrumentom zavarovanja plačila (menica, bančna garancija prvovrstne banke na prvi poziv, poroštvo, hipoteka).
V primeru predhodne odobritve kreditnega limita lahko partner naročeno blago plača z odloženim plačilom.
Rok plačila je zapisan na izdanem računu.
Odlog plačila velja do dogovorjenega kreditnega limita. V višino kreditnega limita se vštevajo vsi neplačani računi in ostale partnerjeve neporavnane obveznosti.
Plačila se izvajajo s plačilnim nalogom, ki se sklicuje na številko dokumenta, ki je osnova za plačilo, na enega od navedenih DISS-ovih poslovnih računov.
V primeru nejasnosti in plačilih brez sklica si DISS pridržuje pravico, da najprej zapira najstarejše terjatve.
V primeru zamude s plačilom si DISS pridržuje pravico, da lahko obračuna zakonske zamudne obresti.
DISS si pridržuje pravico, da v primeru partnerjeve zamude s plačili, prekine vse poslovne odnose s partnerjem.

Podaljšan lastninski pridržek

Dobavljeno blago ostane v lasti DISS-a do poravnave celotne obveznosti s strani partnerja.
V primeru, da partner ne izpolnjuje obveznosti, je DISS upravičen dobavljeno in neplačano blago vzeti nazaj brez oviranja s strani partnerja.
Partner mora na zahtevo DISS-a vrniti dobavljeno in neplačano blago.
Partner DISS-u v primeru uveljavljanja pridržka lastninske pravice dovoljuje vstop v njegove poslovne prostore oziroma prostore hrambe blaga z namenom, da DISS prevzame svoje blago nazaj v posest. 

Končne določbe
Šteje se, da je poslovni partner seznanjen s poslovnikom in nanj pristaja, s tem ko podpiše pogodbo o poslovnem sodelovanju oziroma poda DISS-u naročilo.
Za poslovanje s poslovnimi partnerji veljajo izključno pogoji navedeni v tem poslovniku, razen če v Pogodbi o poslovnem sodelovanju ni drugače določeno. Drugačni dogovori brez pisnega dogovora ne morejo biti veljavni.
Poslovnik stopi v veljavo v petnajstih dneh po objavi in velja do objave novega poslovnika. Naročila bodo vselej obravnavana skladno s trenutno veljavnim poslovnikom.
 
 
Želimo vam uspešno poslovanje.

 
 
Copyright DISS d.o.o. 2010
Računalniška izvedba BuyITC d.o.o.